وکیل بانکی کیست و چه خدماتی ارائه می کند؟

وکالت بانکی
وکیل بانکی کسی است که تخصص و تجربه کافی درمورد روابط حقوقی بانکی و قوانین، مقررات و قراردادهای آن دارد. وکیل بانکی با داشتن مهارت تخصصی، به صاحب کسب و کار کمک می کند تا تمام حقوق و منافع خود در روابط بانکی را بدست آورد.

فهرست

۱- این مطلب برای چه کسانی مفید است

این مطلب حقوقی برای صاحبان کسب و کارهای تجاری، شرکتهای تجاری، مدیران شرکتها، وکیل بانکی و وکیل تجاری مفید است.

۲- وکیل بانکی کیست؟

۲-۱- ارتباط خدمات بانکی با کسب و کار

بانکداری، برای تسهیل تجارت و کسب و کار شکل گرفته و توسعه یافته اند. کسب و کارها و شرکتها نیز برای بیشتر مراودات خود نیاز به خدمات بانکی دارند؛ از جمله اینکه وجوه خود را نزد بانک ها نگهداری می کنند. وجوه مبادلات خود را از طریق بانک انتقال می دهند. تامین مالی خود را از طریق دریافت تسهیلات بانکی انجام می دهند و ده ها خدمت بانکی دیگر.

۲-۲- خدمات بانکی و وکیل بانکی

دریافت همه خدمات بانکی توسط تجار و کسب و کارها، در چارچوب روابط حقوقی متعددی انجام می شود. این روابط حقوقی براساس قوانین و مقررات متعدد و نیز قراردادهای بین بانک و صاحب کسب و کار انجام می شود.

این قوانین و مقررات و قراردادهای بانکی باعث ایجاد تعهدات و حقوق مالی زیادی برای صاحب کسب و کار می شود.

همچنین احتمال بروز اختلاف بین صاحب کسب و کار با بانک در نتیجه این مراودات هم کم نیست.

احقاق حقوق صاحب کسب و کار، به دلیل قوانین و قراردادهای تخصصی بانکی، توسط متخصص حقوقی آشنا با آنها ممکن خواهد بود.

وکیل بانکی کسی است که تخصص و تجربه کافی درمورد روابط حقوقی بانکی و قوانین، مقررات و قراردادهای آن دارد. وی با داشتن مهارت تخصصی، به صاحب کسب و کار کمک می کند تا تمام حقوق و منافع خود در روابط بانکی را بدست آورد.

۳- وکیل بانکی چه مزایایی برای صاحبان کسب و کار و شرکتهای تجاری ایجاد می کند؟

همه پرونده های بانکی، برای صاحبان کسب و کار و شرکتهای تجاری دارای بار مالی قابل توجه است. در مراودات بانکی طرفی دست برتر را دارد که آشنایی کافی بر قوانین و مقررات و رویه های قانونی بانکی را داشته باشد. اگر بتوانید در رابطه با بانک با حقوق خود آشنا باشید و از آن به خوبی دفاع کنید صاحب مزایای مالی و تجاری و حرفه ای قابل توجهی می شوید. ولی بهرمندی از این مزیت نیازمند داشتن وکیل بانکی است.

وی با داشتن امکانات، تخصص و تجربه کافی، این مزیت را به صاحب کسب و کار فراهم می کند تا بتواند تمام حقوق بانکی خود را بدست آورد. این بهره مندی صاحب کسب و کار از وکیل، در نهایت موجب مزایای مالی و تجاری قابل توجه برای وی می‌شود.

۴- وکیل بانکی چه ویژگی هایی دارد؟

۴-۱- وکیل بانکی بر قوانین و مقررات خاص بانکی تسلط دارد

همه مسائل بانکی براساس انواع قوانین و مقررات خاص بانکی است که او بر آنها تسلط کافی دارد. این قوانین و مقررات شامل قوانین بانکی، مصوبات هیات وزیران، مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی است.

۴-۱-۱- قوانین بانکی

قوانین بانکی مصوب مجلس نقش مهمی در تنظیم روابط بانکی دارد که وکیل بانکی با آن ها به میزان کافی آشناست. از جمله قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور. همچنین قانون “تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها” و بسیاری قوانین دیگر.

۴-۱-۲- مصوبات بانکی هیات وزیران

بخشی از مقررات بانکی، مصوبات هیات وزیران است که وکیل بانکی متخصص با آنها اشناست. از جمله ِآیین نامه های اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، 

4-1-3-مصوبات شورای پول و اعتبار

شورای پول و اعتبار از ارکان قانونی بانک مرکزی است. بسیاری از مقررات بانکی مصوب شورا پول و اعتبار است. از جمله آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از سوی بانکها، آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان، ضوابط سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور.

مصوبات شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود تسهیلات و نیز وجه التزام بانکی در مورد عقود مبادله ای و نیز عقود مشارکتی در زمره مقررات مهم شورای پول و اعتبار است که وکیل بانکی باید تسلط کافی بر آن ها داشته باشد.

۴-۱-۴- بخشنامه های بانکی مرکزی

تعداد بسیار زیادی از مقررات بانکی براساس بخشنامه های بانک مرکزی است که یک وکیل بانکی متخصص با آنها آشنایی کافی دارد. مثل بخشنامه فرم های یکنواخت قراردادهای تسهیلات بانکی یا بخشنامه های بانک مرکزی در مورد امهال بدهی های بانکی و یا بخشش جریمه های تاخیر و امثال آن.

۴-۲ -وکیل بانکی با رویه و عرف های بانکی و نیز رویه های قضایی در مورد مسائل بانکی آشنایی کافی دارد

۴-۲-۱- رویه های بانکی

بخش قابل توجهی از روابط بانکی بین بانک و صاحبان کسب و کار بر مبنای رویه های عملی و عرف های بانکی و تجاری است. آگاهی نداشتن وکیل از این رویه های عملی به معنای نداشتن مهارت کافی برای پرونده های بانکی است. وکیل بانکی با این رویه های بانکی بطور کافی آشنا است و از این آشنایی برای حفظ منافع موکل خود بهره می برد.

بیشتر بخوانید  با حقوق و تعهدات خود در قراردادهای تسهیلات بانکی آشنا شوید

۴-۲-۲- رویه های قضایی در مورد مسائل بانکی

در موارد زیادی اختلاف بین صاحبان کسب و کار با بانک ها در روابط بانکی، به دادگاه ها کشیده شده است. رویه های قضایی مشخصی در مورد مسائل اختلافی بین بانک ها و صاحبان کسب و کار ایجاد شده است. آگاهی وکیل بانکی از این رویه های قضایی در مورد موضوعات بانکی برای طرح درست خدمات بانکی در هر پرونده، کاملا ضروری است. مثل رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۹ مبنی بر عدم اعتبار شرط سود تسهیلات مازاد بر نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار.

۴-۳- وکیل بانکی دارای تجربه کافی در پرونده های بانکی است

موفقیت در حرفه وکالت نیز همچون بسیاری حرفه های دیگر نیازمند تجربه کافی است. در مورد مسائل بانکی نیز وکیل بانکی بدلیل داشتن تمرکز و تجربه در مورد مسائل بانکی، دارای مزیت نسبی قابل توجهی بر وکیل عمومی برای پیشبرد پرونده است.

۴-۴- وکیل بانکی، علاوه بر تسلط بر معلومات بانکی، با سایر معلومات حقوقی تجاری مورد نیاز آشناست

خوب است بدانید پرونده های بانکی علاوه بر اینکه نیازمند تسلط بر قوانین بانکی است با سایر مهارت ها و قوانین حقوقی نیز مرتبط است. مثل مقررات قانون تجارت در مورد ضمانت از بدهکار بانکی، مسئولیت مدیران شرکت در قبال تکالیف بانکی، ورشکستگی بدهکار بانکی و یا اسناد تجاری صادره به نفع بانک.

همچنین است قانون ثبت اسناد و املاک کشور در مورد صدور اسناد وثیقه یا اجرای ثبت به نفع بانک. قانون مدنی در مورد قراردادهای اعطای تسهیلات. قانون مبارزه با پولشویی. قانون مالیات های مستقیم در مورد هزینه قابل قبول مالیاتی بودن سود و جریمه تسهیلات و نیز معافیت مالیاتی سود سپرده های بانکی و اوراق مشارکت.

وکیل بانکی علاوه بر تسلط بر معلومات بانکی، با سایر مهارت ها و معلومات لازم حقوقی برای پیشبرد پرونده های بانکی آشنایی کافی دارد.

۵- وکیل بانکی چه خدمات خاصی به صاحب کسب و کار برای امور بانکی ارائه می دهد؟

۵-۱- ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی توسط وکیل بانکی

وقتی که صاحب کسب و کار نیاز به خدمات بانکی پیدا می کند باید از شرایط و عواقب حقوقی دریافت خدمات بانکی مورد نیاز آگاهی کافی داشته باشد. وکیل بانکی با اطلاع از رویه ها و قوانین و مقررات بانکی، دریافت آگاهانه این خدمات با رعایت تمام حقوق موکل خود را فراهم می کند.

۵-۲- مشارکت وکیل بانکی در مذاکرات قراردادی دریافت خدمات بانکی

دریافت خدمات بانکی و امضای قرارداد، پس از مذاکرات صاحب کسب و کار با بانک و توافق در مورد شرایط دریافت خدمات، صورت می گیرد.

قرارداد نهایی بین صاحب کسب و کار با بانک، عمدتا نتیجه مذاکرات پیش از قرارداد است. وکیل بانکی با مشارکت در مذاکرات قراردادی با بانک، موکل خود را در مسیر توافق بهتر و اقتصادی تر کمک می کند.

۵-۳- طرح دعوی یا دفاع از صاحب کسب و کار توسط وکیل بانکی در دادگاه

در روابط بانکی بین صاحب کسب و کار با بانک، مثل هر رابطه تجاری دیگری، احتمال تعارض منافع و اختلاف وجود دارد. در نهایت ممکن است این اختلاف به دادگاه کشیده شود. اینجاست که هر طرف که دارای دانش و تدبیر حقوقی برتری باشد، در دعوی برنده و صاحب منافع مالی و تجاری بیشتری می شود.

در دعاوی بانکی نیز مثل هر دعوای دیگری، نیازمند مدیریت تخصصی پرونده و فراهم نمودن دفاعیات مستدل در چارچوب قوانین مربوطه است.

هیچ کسی جز وکیل بانکی، تجربه و تخصص کافی در زمینه پرونده های بانکی را ندارد. او با تسلط بر قوانین و مقررات و قراردادهای بانکی و مدیریت درست دعوی، بهترین دفاع و نتیجه را برای موکل خود بدست می آورد.

۶- وکیل بانکی چه دعاوی بانکی را مدیریت و پیگیری می کند

دعاوی گوناگونی ممکن است در مورد پرونده های بانکی برای هر صاحب کسب و کاری و شرکت تجاری اتفاق بیفتد. در این دعاوی، با کمک گرفتن از وکیل بانکی، احتمال موفقیت در پرونده های افزایش می یابد؛

۶-۱- وکالت در دعاوی اجراییه های بانکی

بانک و موسسات اعتباری ممکن است ادعاهایی که در مورد طلب خود از کسب و کار به هر علتی داشته باشند. بویژه در مورد اعطای تسهیلات و یا چک. به همین دلیل اجراییه هایی را علیه صاحب کسب و کار از طریق اداره اجرای ثبت صادر میکنند. در نتیجه این اجراییه های ثبتی، اموال بدهکار را توقیف و می فروشند.

بیشتر بخوانید  با حقوق و تعهدات خود در قراردادهای تسهیلات بانکی آشنا شوید

در موارد مشخص قانونی زیادی صاحب کسب و کار می تواند به صدور اجراییه و یا مندرجات اجراییه علیه خود اعتراض کند. این اعتراض با طرح دعوی در مرجع قضایی آنجام می شود و طرح درست آن می تواند موجب شود که اجراییه متوقف یا باطل شود. وکیل بانکی می تواند به وکالت از صاحب کسب و کار در دادگاه و در دفاع از موکل، اجراییه بانک ها را باطل یا متوقف کند.

۶-۲- وکالت در دعاوی مربوط به سود و جریمه تسهیلات بانکی

هر صاحب کسب و کاری ممکن است از یک بانک یا موسسه اعتباری، تسهیلاتی برای تامین مالی کسب و کار خود دریافت نماید. از نظر قانونی نرخ سود تسهیلات و جریمه ها عمدتا بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می شود.

در مواردی، بانکها در تعیین یا محاسبه این نرخها تخلف می کنند. وکیل بانکی می تواند با دانش و تجربه حاصله نسبت به طرح دعوای مناسب در مرجع قضایی مربوطه اقدام کند. در نتیجه دعوای توسط او، حقوق صاحب کسب و کار حفظ می شود و میزان بدهی ها به بانک کاهش می یابد.

۶-۳- وکالت در دعاوی مربوط به تعهدات ارزی واردکنندگان

وارد کنندگان پس از ثبت سفارش واردات، برای تامین ارز واردات ممکن است به بانک ها مراجعه کنند.

برابر مقررات قانونی واردکننده متعهد به ورود کالا و نیز تسویه تسهیلات ارزی و اعتبارات اسنادی گشایش شده نزد بانک هستند. از جمله برابر ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی و یا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

در چنین مواردی، ممکن است بانک مربوطه ادعاهایی علیه وارد کننده در دادگاه طرح می کند. در این دعوی، بانک مجازات های حقوقی و یا کیفری را از مرجع قضایی علیه وارد کننده درخواست می کند.

وکیل عمومی،تخصص، تسلط و تجربه کافی برای دفاع در این گونه پرونده ها ندارد. در نتیجه نمی تواند از تمام ظرفیت ها برای دفاع از موکل خود استفاده کند. ولی وکیل بانکی علاوه بر تجربه کافی از مقررات ارزی، بانکی و واردات کالا آگاهی دارد. در نتیجه میتواند با دفاع درست از موکل با استناد قوانین و مقررات مربوطه از وارد کننده در مقابل بانک دفاع کند و رای مناسب برای وی بدست آورد.

۶-۴- وکالت در دعاوی مربوط به ضمانت نامه های بانکی

بانک با صدور ضمانت نامه، در مقابل دارنده آن( مضمون له) مکلف می شود که به محض درخواست، مبلغ ضمانت نامه را به وی پرداخت کند.

در مواردی ممکن است بانک به هر علت و یا با تخلف، از پرداخت وجوه ضمانت نامه به دارنده ضمانت نامه خودداری کند. در چنین مواردی وکیل بانکی می تواند دادخواست مناسبی از جانب دارنده ضمانت نامه علیه بانک طرح کند. او با طرح دعوای مناسب و اداره درست آن، حقوق و منافع قانونی دارنده ضمانت نامه را وصول کند.

همچنین بعد از آنکه بانک صادر کننده ضمانت نامه وجوه آنرا به دارنده پرداخت کرد، می تواند وجوه پرداخت شده را از متقاضی ضمانت نامه دریافت کند. چنانچه برای دریافت وجه از متقاضی ضمانت نامه، بانک علیه وی طرح دعوی کند وکیل بانکی از وی در مقابل بانک دفاع می کند تا حقی از وی در این دعوا تضییع نشود.

۶-۵- وکالت در دعاوی مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی

در بیشتر مواقع وارد کنندگان برای واردات خود از خارج کشور و پرداخت وجوه خرید، از اعتبارات اسنادی و یا ال سی استفاده می کنند. اعتبار اسنادی توسط بانک ها گشایش می یابد. اعتبارات اسنادی دارای جنبه های حقوقی پیچیده و متعددی است که ممکن است منجر به اختلاف و دعوی در دادگاه های داخلی و یا خارجی شود.

وکیل بانکی آشنایی کافی با جنبه های مالی، حقوقی و بازرگانی اعتبارات اسنادی دارد. به همین دلیل بهترین گزینه برای مدیریت و پیشبرد حقوق و منافع صاحب کسب و کاری در دعواهای اعتبارات اسنادی است.

۶-۶- وکالت در مقابل ممنوع الخروج شدن به دلیل بدهی بانکی

بر اساس مقررات قانونی بانک ها می توانند از طریق بانک مرکزی و دادستانی کل کشور، اشخاصی که دارای بدهی بانکی بیش از از میزان مشخصی باشند را ممنوع الخروج کنند.

ممنوع الخروج شدن واقعه بدی برای هر صاحب کسب و کاری است. استنادات قانونی زیادی برای به چالش کشیدن اقدام بانک در ممنوع الخروج کردن شخص وجود دارد. وکیل بانکی با آگاهی و تجربه کافی در مورد مقررات ممنوع الخروجی می تواند به بهترین شکل ممکن از صاحب کسب و کار ممنوع الخروج شده دفاع کند. ممنوع الخروجی وی را با طرح دعوای قانونی درست توسط وکیل بانکی بر طرف می شود.

۶-۷- وکالت در دعوای مربوط به ضمانت از بدهکار بانکی

یکی از تضامین مورد استفاده بانکها برای اعطای تسهیلات بانکی، ضمانت شخص از تسهیلات گیرنده به نفع بانک است. در چنین مواردی ممکن است بانک به استناد این ضمانت، به شخص ضامن رجوع کند و اموال وی را در معرض مخاطرات حقوقی قرار دهد. وکیل بانکی با آشنایی کافی با چنین پرونده هایی می تواند این اقدام بانک را جهت تضمین رعایت حقوق وی از طریق طرح دعوای درست خنثی کند.

بیشتر بخوانید  با حقوق و تعهدات خود در قراردادهای تسهیلات بانکی آشنا شوید

۷- توصیه هایی مفید در مورد استفاده از وکیل بانکی

۷-۱- تمام اطلاعات و اسناد مربوطه به موضوع را در اختیار وکیل خود قرار دهید

درستی و دقت استراتژی های حقوقی برای مدیریت پرونده ها نیازمند دسترسی به اطلاعات کامل و درست در مورد وقایع پرونده است. بنابراین بمنظور کمک به وکیل بانکی برای تنظیم درست برنامه حقوقی دفاع از شما، تمام اطلاعات مالی و اسناد پرونده تان را دراختیار وکیل قرار دهید. این امر موجب میشود ضمن اینکه وکیل بانکی از تمام ظرفیت های موجود برای پیشبرد دعوی استفاده کند، از ناقص بودن دعوی یا تعارض اقدامات حقوقی با اسناد موجود پیشگیری شود.

نوشته: وکیل بانکی کیست و چه خدماتی ارائه می کند؟

۷-۲- از وکیل بانک خود بخواهید طرحی کلی در مورد نحوه مواجهه با موضوع به شما ارائه دهد

یک وکیل بانکی خوب باید برای هر پرونده یک استراتژی و طرح جامع داشته باشد و اقدامات وی هماهنگ با آن طرح باشد. این طرح علاوه بر اینکه بر اساس اصول تخصصی حقوقی بنا شده است، باید هماهنگ با نقطه نظرات تجاری موکل نیز باشد. از وکیل بانکی خود بخواهید طرحی درمورد مشکل تهیه کند و به شما ارائه دهد تا حداکثر هماهنگی بین وکیل و موکل ایجاد شود.

۷-۳- ارتباطی سازمان یافته بین وکیل بانکی خود با سایر واحد های مربوطه برقرار کنید

موفقیت پرونده حقوقی توسط وکیل بانکی تا حدی متاثر از هماهنگی بین وکیل با موکل در مورد جنبه های حقوقی و تجاری است. لازم است ارتباطی سازمان یافته ای بین وکیل بانکی با واحد مربوطه در سازمان خود برقرار کنید تا از هدر رفتن موقعیت برنده شدن جلوگیری شود.

۷-۴- حق الوکاله وکیل بانکی را براساس مبنایی متعارف و ارزش افزوده خدمات وی مورد تصمیم گیری قرار دهید

برای برخی از صاحبان کسب و کار این اتفاق تلخ تجربه شده است که با طرح نادرست یک دعوی، پرونده علیه وی مختومه و لاعلاج شده باشد.

وکلای با تجربه و متخصص با آگاهی از تمام جوانب و جزییات یک طرح حقوقی درست، این ریسک را تا حد ممکن از بین می برند.

در هر پرونده وکلایی برای پیشبرد دعوا اعلام آمادگی می کنند. برخی نیز با پیشنهاد حق الوکاله پایین، ممکن است باعث ترغیب صاحب کسب و کار به سپردن کار به وی شوند. ولی باید دانست وکالت و طرح دعوی، کار بسیار تخصصی است. حق الوکاله نه بر صرفا بر اساس انجام کار بلکه بر اساس تجربه، تخصص و مهارت در تعیین روش درست انجام کار و پیگیری آن قابل تصمیم گیری است. کسب و کارهای حرفه ای، وکیل بانکی خود را نه صرفا بر اساس مبلغ حق الوکاله بلکه بر اساس اطمینان به در پیش گرفتن روش و مهارت درست انتخاب می کنند.

توصیه می شود انتخاب وکیل بانکی برای حل مساله خود را بر اساس حق الوکاله متعارف و ارزش افزوده وکیل مورد تصمیم گیری قرار دهید.

۷-۵- از وکیل بانکی خود بخواهید تصویری از اسناد و لوایح مربوط به پرونده را به شما بدهد

هر گونه اقدام رسمی در پرونده های حقوقی، برموقعیت آینده شما در آن پرونده و پرنده های مرتبط ان تاثیر مستقیم می گذارد. برای تنظیم تدابیر آینده در مورد پرونده، دسترسی به اسناد اقدامات قبلی ضروری است.

از وکیل بانکی خود بخواهید که تصویری از تمام لوایح و اسناد حقوقی که در پرونده تنظیم و ارسال نموده را به شما تسلیم کند.

۷-۶- از وکیل بانکی خود بطور مستمر اطلاعات کامل در مورد وضعیت پرونده خود را مطالبه کنید

هر صاحب کسب و کاری بطور طبیعی پیگیر پرونده خود است. اطلاع گرفتن موکل از وضعیت پرونده از حقوق روشن وی است. وکیل بانکی نیز مثل هر وکیل دیگری مکلف است موکل را در جریان پرونده خود قرار دهد. این حق را وکیل خود مطالبه کنید تا همیشه در جریان وضعیت پرونده خود باشید.

۷-۷- درتعامل مستمر با وکیل بانکی در مورد پرونده خود باشید

همکاری و تعامل موکل با وکیل بانکی نقش مهمی در موفقیت پرونده دارد. موکل اطلاعات مالی کافی را فراهم میکند و وکیل نیز از این اطلاعات به بهترین نحو حقوقی به نفع موکل استفاده می کند.

همیشه این تعامل را با وکیل بانکی خود حفظ کنید تا بهترین نتیجه حاصل شود.

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی