پژوهش های تخصصی حقوقی

در این بخش برخی از پژوهش های تخصصی حقوقی انجام شده توسط دکتر شهنیایی را مشاهده می نمایید.

مفهوم و مبانی خسارت ایفای متوقع قراردادی با نگاهی به حقوق تطبیقی و رویه قضایی، مجله علمی پژوهشی مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز.

حمایت های حقوقی از دانش فنی و آثار آن، فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

نظام حقوقی حاکم بر شرکت های دولتی در طی دوره واگذاری، فصلنامه  علمی پژوهشی برنامه ریزی و بودجه.

نقد رای در مورد معامله با خود گزارش نشست گروه حقوق مدنی؛ فصلنامه علمی تخصصی  مطالعات آرای قضایی.

نقد رویه قضایی پیرامون عدم پذیرش قابلیت اعتراض به آرا داوری بازار اوراق بهادار، فصلنامه علمی تخصصی  مطالعات آرای قضایی.

مسئولیت مدنی دستگاههای دولتی ناشی از وضع مقررات خلاف قانون ، کنکاشی در یک رای وحدت رویه  دیوان عدالت اداری ، فصلنامه علمی تخصصی  مطالعات آرای قضایی.

جایگاه قراردادهای مربوط به مشارکت عمومی خصوصی در حقوق ایران، مجموعه مقالات همایش ملی مشارکت عمومی و خصوصی برای توسعه زیرساخت در سازمان برنامه و بودجه کشور.

مبانی حقوقی عدم شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت در مورد انحلال شرکت های سهامی بر بانک ها، مجموعه مقالات  سی امین همایش بانکداری اسلامی.

بزودی

بیشتر بخوانید  اصول حرفه ای دفتر حقوقی دکتر احمد شهنیایی و حقوق دریافت کننده خدمات
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی