عنوان

احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

۲۰۰/۱۴۰۱/۴۸

شماره

|

۱۴۰۳/۰۲/۰۶

تاریخ انتشار

احکام مالیاتی آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرح زیر، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن برای اجرا ارسال می‌شود:

ماده ۲-

۱-

وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابع ذی ربط مکلف است تمامی دریافتی‌های (منابع) مندرج در جدول تبصره (۱۴) را به شرح دریافتی‌های تبصره مذکور از طریق حساب‌های مفتوحه خزانه نزد بانک مرکزی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز نماید. خزانه با اعلام شرکت‌های تابع فوق‌الذکر بلافاصله پس از وصول و کسر سهم عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و حق بیمه مشترکان گاز طبیعی و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع ماده (۱۲) و ماده (۶۵) قانون الحاق (۲)) ، منابع تبصره (۱۴) را به حساب های فوق واریز می نماید.

خزانه موظف است به صورت ماهانه و بدون نیاز به تخصیص، سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها موضوع ردیف های (۱) و (۲) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (۱۴)  را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه واریز نماید. به استناد جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۴)، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض مذکور را پس از وصول، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید تا به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت شود.

تبصره ۳- به استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۴)، منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم شرکت ملی نفت ایران  نمی شود.

۲- 

الف- نیروگاه ها شامل نیروگاه های مقیاس کوچک و بزرگ که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل می دهند، مکلفند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی، مبلغ دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از طریق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران به حساب شرکت توانیر و یا شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی حسب مورد واریز نمایند. به استناد بند (۳) ذیل جدول تبصره (۱۴)، کل مبالغ وایزی بابت سوخت مصرفی از ابتدای سال در اختیار وزارت نیرو (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی) قرار می گیرد تا پس از پرداخت مالیات و عوارض مربوط، برای بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی (خصوصی و دولتی) پرداخت و هزینه شود. افزایش نرخ سوخت فوق الذکر نسبت به سال ۱۴۰۰ در نرخ تعرفه های برق مشترکین در چهارچوب قوانین اعمال می شود.

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970906010822 مورخ1400/06/16 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه شماره 48444؍234؍د مورخ 30؍10؍1399 مدیرکل دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی

تبصره ۱- وزارت نیرو مکلف است مالیات و عوارض موضوع این بند را تا پایان هر ماه به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید.

۳-

ب- به استناد بند (۱) ذیل جدول تبصره (۱۴)، حق العمل خدمات جایگاه های سوخت با احتساب عوارض و مالیات برارزش افزوده در سال ۱۴۰۱ و سایر تعهدات قانونی، با اعمال چهل و پنج درصد (%۴۵) افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰، تعیین می شود. همچنین متوسط نرخ حق العمل جایگاه های گاز طبیعی فشرده (سی ان جی) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ (بر حسب طبقه بندی) چهل و پنج درصد (%۴۵) اضافه می شود. مبالغ حق العمل جایگاه ها از محل فروش توسط جایگاه های عرضه سوخت برداشت می شود. پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه ها به مأخذ ارزش خدمات آنها، بر عهده جایگاه های یاد شده است و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مبالغ را از طریق جایگاه های مذکور دریافت نماید.

وزارت نفت مجاز است افزایش‌های تعیین شده حق العمل سوخت مایع را بر اساس میزان فروش جایگاه ها، به صورت پلکانی (حداکثر سه پله)، به نحوی تعیین نماید که میانگین افزایش چهل و پنج درصد (%۴۵) رعایت گردد.

ت- سازمان هدفمند سازی یارانه ها از طریق خزانه تا روز (۲۵) هر ماه نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فروش داخلی فرآورده های نفتی و گاز طبیعی متناسب با واریز منابع مربوط به صورت علی الحساب به حساب مربوط سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه اقدام نماید. پرداخت های مذکور در دوره‌های سه ماهه بر اساس اظهارنامه‌های مالیاتی مربوط شرکت‌های ذی ربط تسویه می‌گردد.

بیشتر بخوانید  بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع:الزام ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور به تعیین ارزش معاملاتی سال 1399

تبصره – در صورت افزایش فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی موضوع ردیف‌های (۱) و (۳) دریافتی های (منابع) جدول تبصره (۱۴) نسبت به ارقام مصوب و وصول منابع مازاد، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف به پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده مربوط به آن از محل افزایش ردیف‌های (۱) و (۲) پرداختی‌های (مصارف) جدول تبصره (۱۴)  نسبت به ارقام مصوب است.

ث- در ردیف‌های (۳)،(۴) و (۵) جدول پرداختی‌های (مصارف) تبصره (۱۴) معوقات مربوط به مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، جرایم و عوارض و سود سهام دولت شرکت‌های مربوط، پیش‌بینی نشده است. لذا هرگونه برداشت بابت این موارد از حساب شرکت‌های تابع وزارت نفت و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از منابع مربوط به ردیف‌های (۳)،(۴) و (۵) جدول پرداختی‌ها (مصارف) تبصره (۱۴) مجاز نمی‌باشد.

ح-

تبصره-

۵- پرداخت عوارض سبز موضوع ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده -مصوب ۱۴۰۰- بر عهده واحدهای آلاینده می‌باشد.

ماده ۳-

پرداختی‌های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) با اولویت موضوع ردیف های (۱۱) الزامات قانونی (نظیر موضوعات مندرج در ردیف های (۱)،(۲) و (۱۷) ، قسمت اول (۱۸) و ردیف (۲۶) جدول تبصره (۱۴) و سایر پرداخت‌ها، پس از تخصیص سازمان با رعایت ساز و کار ماده ( (۳۰ قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب ۱۳۵۱- و متناسب وصولی دریافتی‌ها (منابع) انجام می‌گیرد. مالیات و عوارض نیاز به تخصیص سازمان ندارد و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است براساس پیش‌بینی منابع نسبت به واریز علی‌الحساب پیش‌بینی شده اقدام نماید.

ماده ۶-

کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی اطلاعاتی مربوط به وضعیت رفاهی مردم را در اختیار دارند از جمله سازمان ثبت احوال کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان هدفمندسازی یارانه ها، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسات تابعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موسسات تابعه، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بهزیستی کشور، سازمان نظام پزشکی کشور و سایر دستگاه‌های ذی ربط مکلفند بر اساس درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به ارائه و به روزرسانی اطلاعات درخواست شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت مذکور به صورت رایگان اقدام نمایند.

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970905812411 مورخ1400/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت دوم مصوبه مورخ 7؍7؍1394 سازمان بورس و اوراق بهادار

ماده ۱۰-

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب ۱۳۶۶-  با اصلاحات بعدی، اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و استحقاق سنجی اشخاص را در حدود نیاز در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهد.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی