رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال واژگان “و قسمت اخیر”، در تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۸۶؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۲۴؍۰۹؍۱۳۹۸ نسبت به قبل از تاریخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۰ و ترتیب اثر ابطال به زمان تصویب مصوبه مورد شکایت 

رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: – ابطال ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ۲- ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با شماره ۷۳۹۷۴؍۵۸۷۹۲

رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و تبصره ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند خ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ۲- ابطال عبارت حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰ از ماده ۸ تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۷۳۹۷۴؍۵۸۷۹۲ مورخ ۱۴؍۷؍۱۴۰۰ 

رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مقررات ماده (۹) آئین نامه اجرائی ماده (۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم و نیز نظریه دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی به شماره ۱۴۰۷۶ـ ۲۳۲ـ ص مورخ ۲۹ـ ۸ ـ ۱۳۹۶ و سپس ابطال آنها

تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی