ارتباط حقوقی مدیرعامل با سهامداران شرکت

در سلسله مطالب پیشیین در مورد وضعیت حقوقی مدیرعامل در شرکت، موقعیت و مسئولیت‌های وی و همچنین ارتباط حقوقی وی با هیات مدیره شرکت بیان شد. در این مطلب، رابطه حقوقی شرکت با یکی دیگر از ذینفعان شرکتی یعنی سهامدار/ سهامداران را توضیح خواهیم داد. سهامدار/سهامداران و مدیرعامل هر دو از ذینعان اصلی در روابط […]

ارتباط حقوقی مدیرعامل با هیات مدیره شرکت

ماده ۱۴۱ قانون تجارت

مدیرعامل و هیات مدیره رکن مدیریت شرکت را تشکیل می دهند. هر کدام اختیارات و وظایف مشخصی دارند و در انجام این اختیارات و وظایف، در ارتباط مستقیم با یکدیگر هستند. آشنا شدن مدیران و سایر ذینفعان شرکتی با ارتباط حقوقی مدیرعامل با هیات مدیره، برای اداره کارآمد و صلح آمیز شرکت مفید خواهد بود. […]

تکالیف و مسئولیت های حقوقی مدیرعامل شرکت

ماده ۱۴۱ قانون تجارت

مدیرعامل به عنوان بالاترین سمت اجرایی و نمایندگی شرکت، تکالیف و مسئولیت هایی در شرکت دارد. این تکالیف و مسئولیتها عموما مستند به مقررات قانونی، قانون تجارت، اساسنامه شرکت، مصوبات مجامع عمومی و یا هیات مدیره شرکت است. آگاهی مدیران عامل و سایر ذینفعان شرکت از این تکالیف و مسئولیت ها برای حفظ حقوق و […]

موقعیت حقوقی مدیرعامل در شرکت

ماده ۱۴۱ قانون تجارت

این مقاله در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ به نوشته ی دکتر احمد شهنیایی در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است. شماره روزنامه: ۵۴۹۳ شماره خبر: ۳۸۷۹۷۷۵

راهنمای حقوقی طرح ادعای سهامداران علیه مدیران در شرکت های تجاری

ماده ۱۴۱ قانون تجارت

نهاد شرکت از نظر حقوقی دربردارنده ذینفعان متعددی است. مهمترین ذینفعان شرکتی عبارت اند از سهامداران، مدیران(اعضای هیات مدیره) و همچنین خود شرکت که شخصیت حقوقی جداگانه ای از سهامداران و مدیران دارد و می تواند مستقلا طرف حق و تکلیف و یا هر گونه ادعا قرار گیرد. این ذینفعان، با یکدیگر رابطه حقوقی دارند […]

تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی