نرخ مالیاتی درآمد عملکرد و تخفیفات قانونی آن

در تکمیل عوامل اصلی تعیین مالیات شامل درآمد، هزینه و معافیت های مودی، “نرخ مالیاتی” عامل نهایی در تعیین مالیات عملکرد مودی است. در این مطلب، مفهوم، میزان و تخفیف نرخ مالیات بر درآمد عملکرد را توضیح می دهیم. آگاهی مودیان از مسائل قانونی نرخ مالیاتی، برای آشنایی آنها با نحوه تعیین مالیات لازم است. […]

انواع و مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی

در مطلب گذشته در مورد هزینه قابل قبول مالیاتی، مفهوم و برخی قواعد عمومی آن بیان شد. یکی از شرایط قابل پذیرش بودن هزینه برای کسر از درآمد مالیاتی این است که هزینه ابرازی مودی، از مصادیق هزینه هایی باشد که در ماده ۱۴۸ مالیات های مستقیم و یا قوانین و مقررات مرتبط دیگر صراحتا […]

هزینه های قابل قبول مالیاتی چیست و چه شرایطی دارد؟

در سلسله مطالب گذشته، برخی آموختنی های حقوقی درباره عناصر تعیین مالیات بر درآمد عملکرد مودیان از قبیل مفهوم درآمد مالیاتی و معافیت های مالیاتی بیان شد. در این مطلب هزینه های قابل قبول مالیاتی که از دیگر عناصر اساسی در تعیین مالیات است را توضیح می دهیم. در تعیین مالیات بر درآمد عملکرد، هزینه […]

معافیت های مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد عملکرد( بخش دوم)

همانگونه که در بخش نخست در مورد معافیت های مالیاتی درآمد عملکرد توضیح دادیم، در تعیین مالیات بر درآمد عملکرد، معافیت های مالیاتی، از عناصر تاثیر گذار در تعیین مالیات است. معافیت مالیاتی درکنار نرخ صفر و نیز بخشودگی مالیاتی، در زمره امتیازات قانونی هستند که موجب کاهش مالیات نهایی مودی می شوند. در مطلب […]

معافیت های مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد عملکرد (بخش نخست)

معافیت های مالیاتی از عوامل مهم در تعیین مالیات بر درآمد عملکرد و از عوامل کاهنده مالیات است. در ادامه مطالب پیشین پیرامون تعیین مالیات بر درآمد عملکرد، در این مطلب، نکات مهم و کاربردی در مورد معافیت مالیاتی بیان می شود. آشنا شدن صاحبان کسب و کار و مدیران بنگاه ها با نکات معافیت […]

چه درآمدهایی مشمول مالیات بر درآمد عملکرد هستند

در قوانین و مقررات مالیاتی ایران، مالیات بر درآمد عملکرد بر اساس سوددهی فعالیت های سالیانه مودی تعیین می شود. سوددهی فعالیت های مودی تحت تاثیر درآمدهایی است که در طول سال مالیاتی برای وی حاصل می شود و جمع این درآمدها پس از کسر هزینه ها و با لحاظ معافیت ها، نقش اصلی در […]

مالیات بر درآمد عملکرد چگونه تعیین می شود

تعیین مالیات بر درآمد عملکرد، فرآیندی قانونی است که بر اساس اطلاعات و اقدامات متقابل مودی و سازمان امور مالیاتی صورت می گیرد. از آنجا که فرایند و مبانی تعیین مالیات بر درآمد عملکرد، تاثیر مستقیمی بر وضع مالیاتی مودی دارد، در سلسله مطالبی، فرآیند و عناصر تعیین مالیات بر درآمد عملکرد را بر اساس […]

اظهارنامه مالیاتی چیست و چه اهمیتی برای مودیان دارد

تسلیم اظهارنامه مالیاتی از مهمترین تکالیف مودیان مالیات بر درآمد عملکرد است و اظهارنامه تسلیم شده مودی نخستین مستند برای تعیین مالیات وی محسوب می شود. به همین جهت آشنایی مودیان با اظهارنامه مالیاتی و جنبه های حقوقی آن مفید است. ۱-اظهارنامه مالیاتی و تکلیف تسلیم آن چیست. تعیین درآمد مشمول مالیات بر عملکرد سالیانه […]

تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی