تکالیف مالیاتی صاحبان کسب و کار و شرکت ها در مورد مالیات بر درآمد

تمام شرکت ها و صاحبان کسب و کار، بابت درآمد هایی که از فعالیت خود در ایران کسب می کنند مشمول مالیات هستند. آگاهی از تکالیف مالیاتی و انجام درست آنها موجب امنیت مالیاتی و نیز برخورداری از آثار مثبت رعایت تکالیف قانونی از جمله برخورداری از تسهیلات و مشوق های مالیاتی می شود. عدم انجام این تکالیف موجب جریمه های قابل توجه مالی خواهد بود و حتی در مورد برخی تکالیف، عدم انجام آنها جرم است و می تواند منجر به مجازات حبس شود.

تکالیف و مسئولیت های مالیاتی مدیران در شرکت های تجاری

اختیار اداره شرکت و دارایی و اموال آن و تصمیم گیری درخصوص کلیه امور داخلی با مدیران است و علاوه بر این برقراری هرگونه ارتباط حقوقی با اشخاص خارج از شرکت و امضای اسناد و مطالبه حقوق و ایفای تعهدات شرکت از جمله تعهدات مالیاتی شرکت در مقابل اشخاص و نهادهای قانونی از جمله سازمان امور مالیاتی و بکارگیری وکیل از جمله وکیل مالیاتی برای دفاع از حقوق شرکت بر عهده مدیران شرکت است.

تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی