آئین نامه بند (۱۴) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، کار وامور اجتماعی وبهداشت، درمان وآموزش پزشکی وبه استناد بند (۱۴) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب ۱۳۸۷- آئین نامه بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: