آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

هیات وزیران در جلسه ۰۷/۰۷/۱۴۰۰ به پیشنهاد ۲۲۹۰۲/۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: