ابلاغ اوراق و تصمیمات مالیاتی

ابلاغ اوراق و تصمیمات مالیاتی به مودی از نظر قانونی تاثیر قابل توجهی بر حقوق و تعهدات مودی دارد. ابلاغ، روش قانونی است که تصمیمات مراجع مالیاتی در مورد پرونده مالیاتی مودی به اطلاع وی رسانیده می شود. بسیاری از تصمیمات در مورد مودی اعتبار قانونی ندارد، مگر اینکه به طریق پیش بینی شده در قانون به وی ابلاغ شده باشد.