دکتر شهنیایی، وکیل پایه یک دادگستری

با یازده سند حقوقی مهم در شرکت ها آشنا شوید

ماده ۱۴۱ قانون تجارت

اسناد حقوقی در شرکت، هر گونه سند قانونی یا صورت جلسات یا دفاتر و یا اسناد حساب در هر شرکت است که توسط مراجع قانونی مربوط به شرکت، تهیه و تصویب می شوند و بر حسب مورد، برای هر یک از ذینفعان در شرکت، حقوق و تعهداتی را ایجاد می کند و در هر گونه اختلاف بین افراد ذینفع در شرکت، می تواند مورد استناد در دادگاه و سایر مراجع قرار گیرد. لذا آشنایی با این اسناد برای هر شخصی که دارای منافعی در شرکت باشد به منظور شناخت حقوق خود و حفاظت از آن لازم است.

مطالب حقوقی در مورد دارندگان امضای مجاز در شرکت

ماده ۱۴۱ قانون تجارت

برای همه کسانی که قصد دارند وارد یک معامله و یا هر گونه رابطه حقوقی با یک شرکت و یا یک شخص حقوقی شوند شناخت درست شخص یا اشخاص دارنده امضای مجاز در آن شرکت ضروری است. همچنین برای آگاهی و گرفتن رهنمود در این زمینه نیاز است از یک وکیل تجاری متخصص کمک بگیرید.