با یازده سند حقوقی مهم در شرکت ها آشنا شوید

ماده ۱۴۱ قانون تجارت

اسناد حقوقی در شرکت، هر گونه سند قانونی یا صورت جلسات یا دفاتر و یا اسناد حساب در هر شرکت است که توسط مراجع قانونی مربوط به شرکت، تهیه و تصویب می شوند و بر حسب مورد، برای هر یک از ذینفعان در شرکت، حقوق و تعهداتی را ایجاد می کند و در هر گونه اختلاف بین افراد ذینفع در شرکت، می تواند مورد استناد در دادگاه و سایر مراجع قرار گیرد. لذا آشنایی با این اسناد برای هر شخصی که دارای منافعی در شرکت باشد به منظور شناخت حقوق خود و حفاظت از آن لازم است.

مطالب حقوقی در مورد دارندگان امضای مجاز در شرکت

ماده ۱۴۱ قانون تجارت

برای همه کسانی که قصد دارند وارد یک معامله و یا هر گونه رابطه حقوقی با یک شرکت و یا یک شخص حقوقی شوند شناخت درست شخص یا اشخاص دارنده امضای مجاز در آن شرکت ضروری است. همچنین برای آگاهی و گرفتن رهنمود در این زمینه نیاز است از یک وکیل تجاری متخصص کمک بگیرید.