تکالیف و مسئولیت های حقوقی مدیران در شرکت های سهامی

ماده ۱۴۱ قانون تجارت

مدیران در شرکت دارای اختیارت وسیع در مورد اموال و حقوق شرکت هستند. این اختیارت موجب تکالیف و مسئولیت های قابل توجه حقوقی و کیفری برای آنها در مقابل سهامداران، شرکت، طلبکاران، دولت و سایر افراد ذینفع می شود. وجود چنین تکالیف و ریسک های حقوقی مستلزم آگاهی مدیران از این تکالیف و مسئولیت ها به منظور ایجاد محیط حقوقی امن برای خود است.