نحوه شکایت و اعتراض به تصمیمات مالیاتی

حق شکایت و اعتراض به تصمیم مالیاتی از جمله برگ تشخیص برای مودی به رسمیت شناخته شده و این حق اعتراض از مهمترین حقوق مودی است. مودی می تواند با طرح درست و مستند اعتراض، شخصاً یا از طریق وکیل مالیاتی ، حقوق مالی و قانونی خود را محافظت کند. آگاهی از این حق برای جلوگیری از اتلاف حقوق مودی بسیار ضروری است.