مطالب حقوقی در مورد دارندگان امضای مجاز در شرکت

ماده ۱۴۱ قانون تجارت

برای همه کسانی که قصد دارند وارد یک معامله و یا هر گونه رابطه حقوقی با یک شرکت و یا یک شخص حقوقی شوند شناخت درست شخص یا اشخاص دارنده امضای مجاز در آن شرکت ضروری است. همچنین برای آگاهی و گرفتن رهنمود در این زمینه نیاز است از یک وکیل تجاری متخصص کمک بگیرید.