تکالیف و مسئولیت های مالیاتی مدیران در شرکت های تجاری

اختیار اداره شرکت و دارایی و اموال آن و تصمیم گیری درخصوص کلیه امور داخلی با مدیران است و علاوه بر این برقراری هرگونه ارتباط حقوقی با اشخاص خارج از شرکت و امضای اسناد و مطالبه حقوق و ایفای تعهدات شرکت از جمله تعهدات مالیاتی شرکت در مقابل اشخاص و نهادهای قانونی از جمله سازمان امور مالیاتی و بکارگیری وکیل از جمله وکیل مالیاتی برای دفاع از حقوق شرکت بر عهده مدیران شرکت است.