مالیات اینفلوئنسرها

فعالیت های تبلیغاتی و درآمدهای حاصل از آن، از سال ۱۴۰۰ مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است و اینفلوئنسرها را مشمول تکالیف مالیاتی قرار داده است، لذا اطلاع اینفلوئنسرها از موازین حقوقی برای دفاع از منافع خود و تصمیم گیری درست در مورد مسائل مالیاتی ضروری است.