همه آنچه صاحبان بیمارستان ها و یا کلینیک های تخصصی باید راجع به وضعیت مالیاتی خود بدانند

آگاهی صاحبان و مدیران بیمارستان ها از وضعیت و مقررات مالیاتی بیمارستان علاوه بر اینکه موجب بهره مندی از مشوق ها و معافیت های قانونی می شود و از ریسک جریمه های مالیاتی ناشی از عدم رعایت تکالیف پیش گیری خواهد کرد، در نهایت موجب کاهش قابل توجه مبالغ مالیاتی آنها خواهد بود .