دکتر شهنیایی، وکیل پایه یک دادگستری

با یازده سند حقوقی مهم در شرکت ها آشنا شوید

ماده ۱۴۱ قانون تجارت

اسناد حقوقی در شرکت، هر گونه سند قانونی یا صورت جلسات یا دفاتر و یا اسناد حساب در هر شرکت است که توسط مراجع قانونی مربوط به شرکت، تهیه و تصویب می شوند و بر حسب مورد، برای هر یک از ذینفعان در شرکت، حقوق و تعهداتی را ایجاد می کند و در هر گونه اختلاف بین افراد ذینفع در شرکت، می تواند مورد استناد در دادگاه و سایر مراجع قرار گیرد. لذا آشنایی با این اسناد برای هر شخصی که دارای منافعی در شرکت باشد به منظور شناخت حقوق خود و حفاظت از آن لازم است.

وظایف مدیران شرکت در مورد تقسیم سود و عواقب حقوقی تقسیم سود موهوم

ماده ۱۴۱ قانون تجارت

از وظایف مهم مدیران شرکت، تقسیم و پرداخت سود سهام به سهامداران است. این وظیفه مقررات و تشریفات قانونی قابل توجهی دارد. عدم رعایت آنها عواقب حقوقی و کیفری برای مدیران ایجاد می کند. آگاهی از آنها و استفاده از وکیل تجاری برای دفاع در مقابل ادعاهای احتمالی برای هر مدیر شرکتی لازم است.