با یازده سند حقوقی مهم در شرکت ها آشنا شوید

ماده ۱۴۱ قانون تجارت

اسناد حقوقی در شرکت، هر گونه سند قانونی یا صورت جلسات یا دفاتر و یا اسناد حساب در هر شرکت است که توسط مراجع قانونی مربوط به شرکت، تهیه و تصویب می شوند و بر حسب مورد، برای هر یک از ذینفعان در شرکت، حقوق و تعهداتی را ایجاد می کند و در هر گونه اختلاف بین افراد ذینفع در شرکت، می تواند مورد استناد در دادگاه و سایر مراجع قرار گیرد. لذا آشنایی با این اسناد برای هر شخصی که دارای منافعی در شرکت باشد به منظور شناخت حقوق خود و حفاظت از آن لازم است.

وظایف مدیران شرکت در مورد تقسیم سود و عواقب حقوقی تقسیم سود موهوم

ماده ۱۴۱ قانون تجارت

از وظایف مهم مدیران شرکت، تقسیم و پرداخت سود سهام به سهامداران است. این وظیفه مقررات و تشریفات قانونی قابل توجهی دارد. عدم رعایت آنها عواقب حقوقی و کیفری برای مدیران ایجاد می کند. آگاهی از آنها و استفاده از وکیل تجاری برای دفاع در مقابل ادعاهای احتمالی برای هر مدیر شرکتی لازم است.