وظایف مدیران شرکت در مورد تقسیم سود و عواقب حقوقی تقسیم سود موهوم

ماده ۱۴۱ قانون تجارت

از وظایف مهم مدیران شرکت، تقسیم و پرداخت سود سهام به سهامداران است. این وظیفه مقررات و تشریفات قانونی قابل توجهی دارد. عدم رعایت آنها عواقب حقوقی و کیفری برای مدیران ایجاد می کند. آگاهی از آنها و استفاده از وکیل تجاری برای دفاع در مقابل ادعاهای احتمالی برای هر مدیر شرکتی لازم است.