با حقوق و تعهدات خود در قراردادهای تسهیلات بانکی آشنا شوید

 بسیاری از صاحبان کسب و کار برای تامین مالی امور خود، از بانک ها و موسسات اعتباری وام می گیرند. باید توجه داشت که در مقابل دریافت این تسهیلات، تکالیف و تعهدات قراردادی و قانونی برای تسهیلات گیرنده ایجاد می شود که آگاهی از این حقوق و تعهدات لازم است، به ویژه در مواردی که بانک و موسسه وام دهنده، بدون رعایت حقوق قانونی یا قراردادی تسهیلات گیرنده اقداماتی می کند که آگاهی تسهیلات گیرنده از این حقوق برای محافظت از دارایی خود لازم است.