مالیات فعالیت ساختمان سازی

 فعالیت به ساخت و فروش هر نوع ساختمان نوعی فعالیت انتفاعی است و موجب تحصیل درآمد و هزینه هایی برای سازنده است. از سوی دیگر مواد قانونی و نیز آیین نامه و بخشنامه های مالیاتی ویژه ای برای جنبه های مالیاتی فعالیت ساخت و فروش ساختمان وجود دارد که باعث برخی تفاوت ها با سایر فعالت های مالیاتی می شود در نتیجه آگاهی از این قواعد مالیاتی برای تمام فعالین در این فعالیت برای حفظ حقوق مالی خود ضروری است.