برای معاملات دولتی چه تضامینی باید داد

ماده ۱۴۱ قانون تجارت

بخش دولتی دارای بزرگ ترین بخش های اقتصادی کشور و متقاضی کالا و خدمات است. بنابراین اینکه دارندگان کسب و کار از جمله پیمانکاران و مشاوران و تامین کنندگان و سایر بازرگانان در تجارت خود، وارد یک رابطه معاملاتی با دستگاههای دولتی از قبیل وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی بشوند بسیار زیاد است و آشنایی با تضامین بسیار حائز اهمیت است.