برای تضمین وصول مطالبات، کدام تضمین و سند حقوقی بهتر است؟

ماده ۱۴۱ قانون تجارت

 در کسب و کارها، درآمد و دریافتی ها، همیشه بصورت نقد وصول نمی شود و معاملات اعتباری و ریسک طلبکاری، جزء اجتناب ناپذیر هر کسب و کاری است. همچنین معاملاتی مثل پیمانکاری موجب طرح ادعاهایی برای دریافت خسارت می گردد، لذا گرفتن تضامین کافی برای وصول مناسب مطالبات و ادعاها ضروری است.