انجام کسب و کار با تاسیس شرکت بهتر است یا بدون تاسیس شرکت

ماده ۱۴۱ قانون تجارت

 از نظر حقوقی هر گونه فعالیت کسب و کار و تجارت می تواند در دو قالب و گزینه متفاوت صورت گیرد؛ ۱-اینکه شخص سرمایه گذار و صاحب کسب و کار، بدون تاسیس شرکت و به طور شخصی به فعالیت تجاری بپردازد و ۲- با تاسیس و ثبت شرکت، تجارت مورد نظر را از طریق و به نام شرکت انجام دهد.