کدام نوع شرکت تجاری برای کسب و کار و سرمایه گذاری بهتر است؟

ماده ۱۴۱ قانون تجارت

برای تاسیس شرکت برای کسب و کار و سرمایه گذاری، انتخاب نوع شرکت مهم است و با توجه به جنبه های تخصصی موضوع، حتماً قبل تاسیس و یا ورود به یک شرکت، از یک وکیل امور شرکت ها برای انتخاب نوع شرکت و نیز تنظیم اساسنامه و شرکتنامه متناسب با وضعیت خود، مشورت بگیرید.