همه نکات حقوقی در مورد کارت بازرگانی و آثار و مسئولیت های دارنده آن

ماده ۱۴۱ قانون تجارت

کارت بازرگانی مجوزی رسمی است که دارنده آن اجازه قانونی فعالیت صادرات و واردات را پیدا می کند و در مقابل این امتیاز، مسئولیت های مهمی متوجه وی می گردد، لذا آگاهی از حقوق و اختیارات و نیز مسئولیت های ناشی از داشتن کارت بازرگانی، برای ایجاد محیط حقوقی امن برای همه بازرگانان مفید و ضروری است.