چهارده نکته حقوقی کاربردی که صاحبان کسب و کارها و شرکت های تجاری باید قبل از تصمیم به طرح دعوی در دادگاه بدانند

ماده ۱۴۱ قانون تجارت

روابط تجاری همیشه بطور صلح آمیز پیش نمی رود و احتمال بروز اختلافات وجود دارد. به نحوی که صاحب کسب و کار چاره کار را طرح دعوی علیه طرف دیگر خود می بیند. با توجه به شرایط و عواقب مالی و حقوقی طرح دعوی، لازم است هر صاحب کسب و کار با برخی نکات مهم و کاربردی در مورد طرح دعوی آشنا باشد.

کدام نوع شرکت تجاری برای کسب و کار و سرمایه گذاری بهتر است؟

ماده ۱۴۱ قانون تجارت

برای تاسیس شرکت برای کسب و کار و سرمایه گذاری، انتخاب نوع شرکت مهم است و با توجه به جنبه های تخصصی موضوع، حتماً قبل تاسیس و یا ورود به یک شرکت، از یک وکیل امور شرکت ها برای انتخاب نوع شرکت و نیز تنظیم اساسنامه و شرکتنامه متناسب با وضعیت خود، مشورت بگیرید.

وظایف مدیران شرکت در مورد تقسیم سود و عواقب حقوقی تقسیم سود موهوم

ماده ۱۴۱ قانون تجارت

از وظایف مهم مدیران شرکت، تقسیم و پرداخت سود سهام به سهامداران است. این وظیفه مقررات و تشریفات قانونی قابل توجهی دارد. عدم رعایت آنها عواقب حقوقی و کیفری برای مدیران ایجاد می کند. آگاهی از آنها و استفاده از وکیل تجاری برای دفاع در مقابل ادعاهای احتمالی برای هر مدیر شرکتی لازم است.