انجام کسب و کار با تاسیس شرکت بهتر است یا بدون تاسیس شرکت

ماده ۱۴۱ قانون تجارت

 از نظر حقوقی هر گونه فعالیت کسب و کار و تجارت می تواند در دو قالب و گزینه متفاوت صورت گیرد؛ ۱-اینکه شخص سرمایه گذار و صاحب کسب و کار، بدون تاسیس شرکت و به طور شخصی به فعالیت تجاری بپردازد و ۲- با تاسیس و ثبت شرکت، تجارت مورد نظر را از طریق و به نام شرکت انجام دهد.

کدام نوع شرکت تجاری برای کسب و کار و سرمایه گذاری بهتر است؟

ماده ۱۴۱ قانون تجارت

برای تاسیس شرکت برای کسب و کار و سرمایه گذاری، انتخاب نوع شرکت مهم است و با توجه به جنبه های تخصصی موضوع، حتماً قبل تاسیس و یا ورود به یک شرکت، از یک وکیل امور شرکت ها برای انتخاب نوع شرکت و نیز تنظیم اساسنامه و شرکتنامه متناسب با وضعیت خود، مشورت بگیرید.