چهارده نکته حقوقی کاربردی که صاحبان کسب و کارها و شرکت های تجاری باید قبل از تصمیم به طرح دعوی در دادگاه بدانند

ماده ۱۴۱ قانون تجارت

روابط تجاری همیشه بطور صلح آمیز پیش نمی رود و احتمال بروز اختلافات وجود دارد. به نحوی که صاحب کسب و کار چاره کار را طرح دعوی علیه طرف دیگر خود می بیند. با توجه به شرایط و عواقب مالی و حقوقی طرح دعوی، لازم است هر صاحب کسب و کار با برخی نکات مهم و کاربردی در مورد طرح دعوی آشنا باشد.