قانون شهرداری

قانون شهرداری
مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱با اصلاحات و الحاقات بعدی