موضوعات و مطالب مفید برای مالیات واردکنندگان تجاری

اجرای قواعد و مقررات مالیاتی در مورد وارد کنندگان، دارای جوانب عام و خاص مشخصی است که آگاهی نسبی از آنها از طریق یک وکیل مالیاتی ، می تواند در تصمیم گیری، حفظ حقوق مالیاتی واردکننده و در نهایت کاهش مالیات واردکننده و موفقیت مالی و امنیت حقوقی فعالیت وی کمک کند.

همه نکات حقوقی در مورد کارت بازرگانی و آثار و مسئولیت های دارنده آن

ماده ۱۴۱ قانون تجارت

کارت بازرگانی مجوزی رسمی است که دارنده آن اجازه قانونی فعالیت صادرات و واردات را پیدا می کند و در مقابل این امتیاز، مسئولیت های مهمی متوجه وی می گردد، لذا آگاهی از حقوق و اختیارات و نیز مسئولیت های ناشی از داشتن کارت بازرگانی، برای ایجاد محیط حقوقی امن برای همه بازرگانان مفید و ضروری است.