نکات اساسی و کاربردی مالیات بر ارث

 مالیات بر ارث یکی از منابع مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم ایران است. این مالیات وقتی مطرح می شود که دارایی و اموال به جا مانده از شخص متوفی قرار باشد به وارث یا وارثان بعنوان ارث منتقل گردد. در مواردی که مالی از طریق وصیت متوفی به وارث منتقل شود نیز مشمول مالیات بر ارث است.