نکاتی راجع به مالیات حقوق

بر اساس قانون مالیات های مستقیم، به درآمد دریافتی بابت حقوق، مالیات تعلق می گیرد و پرداخت کننده حقوق مکلف است به هنگام واریز حقوق به حقوق بگیر، سهم مالیات آن را کسر و مستقیماً به حساب اداره امور مالیاتی واریز کند. تخلف کارفرما از تکلیف کسر و ایصال مالیات موجب عواقب جدی مالی و کیفری برای کارفرما است و آگاهی کارفرما از این تکلیف، از بروز ریسک های مالی و کیفری برای وی پیشگیری می کند.