مالیات کسب و کارهای مشارکتی

مالیات کسب‌وکارهای مشارکتی

در کسب و کارهای مشارکتی نیز تکالیف و حقوق مالیاتی هر یک از شرکا از جمله تسلیم اظهارنامه و معافیت ها و نیز جرایم مالیاتی در زمره موضوعات مهم برای هر شریک است که برای اداره بهتر مشارکت باید از آن ها آگاهی داشت و به کمک وکیل مالیاتی مشکلات احتمالی مالیاتی را حل کرد.