ماده ۱۴۱ قانون تجارت و راهکارهای خروج از آن چیست

ماده ۱۴۱ قانون تجارت

ماده ۱۴۱ قانون تجارت از موارد مهم و تاثیر گذار بر فعالیت شرکت های تجاری است. مدیریت حقوقی و مالی درست شرکت در مواجهه با ماده ۱۴۱ قانون تجارت، نیازمند داشتن دانش حقوقی و راهکارهای خروج از آن با کمک وکیل تجاری متخصص است.

وکیل تجاری کیست و استفاده از وکیل تجاری چه مزایایی برای صاحبان کسب و کار و شرکت های تجاری دارد

وکلایی که صاحبان کسب و کار و شرکت های تجاری برای پیشبرد مسائل حقوقی خود از آن ها بهره مند می شوند وکلای خاصی هستند که با تمرکز بر روی مهارت های حقوقی مورد نیاز تجاری و حرفه ای، خدمات حقوقی مطمئن، تخصصی و دقیق تری را فراهم می کنند. وکیل تجاری با بینش های ویژه صاحبان کسب و کار و شرکت های تجاری آشنا است و لوازم تحقق این بینش ها را با ایجاد یک محیط حقوقی ایمن برای صاحب کسب و کار فراهم می کند.

با یازده سند حقوقی مهم در شرکت ها آشنا شوید

ماده ۱۴۱ قانون تجارت

اسناد حقوقی در شرکت، هر گونه سند قانونی یا صورت جلسات یا دفاتر و یا اسناد حساب در هر شرکت است که توسط مراجع قانونی مربوط به شرکت، تهیه و تصویب می شوند و بر حسب مورد، برای هر یک از ذینفعان در شرکت، حقوق و تعهداتی را ایجاد می کند و در هر گونه اختلاف بین افراد ذینفع در شرکت، می تواند مورد استناد در دادگاه و سایر مراجع قرار گیرد. لذا آشنایی با این اسناد برای هر شخصی که دارای منافعی در شرکت باشد به منظور شناخت حقوق خود و حفاظت از آن لازم است.

تکالیف و مسئولیت های حقوقی مدیران در شرکت های سهامی

ماده ۱۴۱ قانون تجارت

مدیران در شرکت دارای اختیارت وسیع در مورد اموال و حقوق شرکت هستند. این اختیارت موجب تکالیف و مسئولیت های قابل توجه حقوقی و کیفری برای آنها در مقابل سهامداران، شرکت، طلبکاران، دولت و سایر افراد ذینفع می شود. وجود چنین تکالیف و ریسک های حقوقی مستلزم آگاهی مدیران از این تکالیف و مسئولیت ها به منظور ایجاد محیط حقوقی امن برای خود است.

تکالیف و مسئولیت های مالیاتی مدیران در شرکت های تجاری

اختیار اداره شرکت و دارایی و اموال آن و تصمیم گیری درخصوص کلیه امور داخلی با مدیران است و علاوه بر این برقراری هرگونه ارتباط حقوقی با اشخاص خارج از شرکت و امضای اسناد و مطالبه حقوق و ایفای تعهدات شرکت از جمله تعهدات مالیاتی شرکت در مقابل اشخاص و نهادهای قانونی از جمله سازمان امور مالیاتی و بکارگیری وکیل از جمله وکیل مالیاتی برای دفاع از حقوق شرکت بر عهده مدیران شرکت است.