کتمان درآمد و یا هزینه غیر واقعی در مالیات چیست و چه عواقبی دارد؟

از تکالیف مودی اعلام تمامی درآمد های خود و نیز واقعی بودن هزینه ابرازی است.  هر چقدر درآمد ابرازی مودی کمتر باشد، مالیات نیز کمتر خواهد بود. هزینه ابرازی بیشتر نیز موجب کاهش مالیات خواهد بود، لذا ممکن است مودی خلاف واقع، درآمد کمتر یا هزینه بیشتر ابراز کند. در مواردی که مودی از انجام چنین تکلیفی خودداری کند “کتمان درآمد” یا “هزینه غیر واقعی” مطرح می شود که عواقب جدی از نظر جریمه و نیز مجازات کیفری برای مودی دارد.