موضوعات و مطالب مفید برای مالیات واردکنندگان تجاری

اجرای قواعد و مقررات مالیاتی در مورد وارد کنندگان، دارای جوانب عام و خاص مشخصی است که آگاهی نسبی از آنها از طریق یک وکیل مالیاتی ، می تواند در تصمیم گیری، حفظ حقوق مالیاتی واردکننده و در نهایت کاهش مالیات واردکننده و موفقیت مالی و امنیت حقوقی فعالیت وی کمک کند.

هزینه های قابل قبول مالیاتی چیست و چه شرایطی دارد

هزینه قابل قبول مالیاتی از عناصر مهم تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات است. بنابراین هر چقدر مبالغ بیشتری به عنوان هزینه در طول سال مالیاتی، توسط اداره مالیاتی قبول شود، در نهایت مالیات مودی کمتر می شود، لذا آگاهی از برخی قواعد اساسی در مورد هزینه های قابل قبول، برای انجام اقدامات لازم جهت کاهش مبلغ مالیات ضروری است.