تخلفات مالیاتی و جریمه های آن در مورد مالیات بر درآمد

شرکت ها و صاحبان کسب و کار در موارد متعددی مواجه با برگ هایی از اداره مالیاتی می شوند که در بردارنده مبالغ هنگفت جریمه ناشی از تخلف مالیاتی هستند، در نتیجه آگاهی از تخلفات و جریمه های مالیاتی برای پیش گیری از چنین جریمه هایی و یا دفاع از حقوق خود در مقابل اداره مالیاتی ضروری است.

کتمان درآمد و یا هزینه غیر واقعی در مالیات چیست و چه عواقبی دارد؟

از تکالیف مودی اعلام تمامی درآمد های خود و نیز واقعی بودن هزینه ابرازی است.  هر چقدر درآمد ابرازی مودی کمتر باشد، مالیات نیز کمتر خواهد بود. هزینه ابرازی بیشتر نیز موجب کاهش مالیات خواهد بود، لذا ممکن است مودی خلاف واقع، درآمد کمتر یا هزینه بیشتر ابراز کند. در مواردی که مودی از انجام چنین تکلیفی خودداری کند “کتمان درآمد” یا “هزینه غیر واقعی” مطرح می شود که عواقب جدی از نظر جریمه و نیز مجازات کیفری برای مودی دارد.

از جرایم و مجازات های مالیاتی چه می دانیم؟

با توجه به اینکه برخی اعمال و تخلفات مالیاتی قانوناً با عواقب جدی مسئولیت به حبس مواجه می شود، هر مودی و صاحب کسب و کار باید با این مخاطرات آشنا باشد که کدام عمل مالیاتی جرم است و چه مجازاتی دارد تا با پرهیز از انجام آن، تجارت خود را در محیط حقوقی امن اداره کند.