وکیل مالیاتی کیست؟

وکیل مالیاتی

وضع و تعیین مالیات برای هر مودی توسط اداره مالیاتی باید در طی مراحل قانونی و براساس قوانین دقیقی صورت گیرد. عدم رعایت هر یک از آنها، چون که موجب ازبین رفتن حقوق مودی می شود، ممنوع است. در عین حال مودی می‌تواند با استناد درست به قوانین و مقررات و نیز واقعیات‌های پرونده از خود در مقابل تضییع حقوق دفاع کند که این مهم با مراجعه به وکیل مالیاتی و متخصص در این زمینه میسر می گردد.