تکالیف مالیاتی صاحبان کسب و کار و شرکت ها در مورد مالیات بر درآمد

تمام شرکت ها و صاحبان کسب و کار، بابت درآمد هایی که از فعالیت خود در ایران کسب می کنند مشمول مالیات هستند. آگاهی از تکالیف مالیاتی و انجام درست آنها موجب امنیت مالیاتی و نیز برخورداری از آثار مثبت رعایت تکالیف قانونی از جمله برخورداری از تسهیلات و مشوق های مالیاتی می شود. عدم انجام این تکالیف موجب جریمه های قابل توجه مالی خواهد بود و حتی در مورد برخی تکالیف، عدم انجام آنها جرم است و می تواند منجر به مجازات حبس شود.

فهرست

۱- اهمیت مطلب تکالیف مالیاتی شرکت ها و صاحبان کسب و کار

۱-۱- این مطلب برای چه کسانی مفید است

 این مطلب حقوقی برای کلیه اشخاص مودی مالیاتی، شرکت های تجاری، مدیران شرکت تجاری ( تکالیف و مسئولیت های مالیاتی مدیران در شرکت های تجاری)، هر صاحب کسب و کار و وکیل مالیاتی ( با ظرفیت ها و مزایای داشتن وکیل مالیاتی آشنا شوید)مفید است.

۱-۲- اهمیت آگاهی از تکالیف مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد

برابر قانون مالیات های مستقیم، تمام شرکت ها و صاحبان کسب و کار، بابت درآمد هایی که از فعالیت خود در ایران کسب می کنند مشمول مالیات ( اصطلاحات کلیدی در قانون مالیات های مستقیم) هستند.

اگر چه از نظر حقوقی و نیز مالیاتی، بین فعالیت انتفاعی در قالب شرکت و یا در قالب شخصی ( انجام کسب و کار با تاسیس شرکت بهتر است یا بدون تاسیس شرکت) تفاوت هایی وجود دارد، ولی بسیاری تکالیف مالیاتی بین آنها مشترک است.

آگاهی از این تکالیف از این جهت مهم است که؛ اولاً عدم انجام این تکالیف موجب جریمه های قابل توجه مالی ( تخلفات مالیاتی و جریمه های آن در مورد مالیات بر درآمد) خواهد بود و حتی در مورد برخی تکالیف، عدم انجام آنها جرم است و می تواند منجر به مجازات حبس شود.

ثانیاً آگاهی از تکالیف مالیاتی و انجام درست آنها موجب امنیت مالیاتی و نیز برخورداری از آثار مثبت رعایت تکالیف قانونی از جمله برخورداری از تسهیلات و مشوق های مالیاتی ( با امتیازات و تسهیلات مالیاتی قابل استفاده آشنا شویم) می شود.

در این مقاله تکالیف مالیاتی شرکت ها و نیز کسب و کارها بیان می شود.

۲- تکلیف صاحبان کسب و کار به اعلام شروع فعالیت شغلی خود به اداره امور مالیاتی

۲-۱- تکلیف به اعلام شروع فعالیت شغلی چیست

وقتی فعالیت شغلی جدیدی را شروع می کنید باید ظرف چهار ماه، شروع فعالیت را به اداره امور مالیاتی محل فعالیت اعلام کنید و پرونده مالیاتی تشکیل دهید.

۲-۲- مشاغل مشمول تکلیف اعلام شروع فعالیت

 این تکلیف شامل همه مودیان مالیاتی از هر صنفی و در هر گروه مودیان مالیاتی ( نکاتی مفید در مورد گروه بندی مودیان مالیاتی) است.

۲-۳- عواقب عدم انجام تکلیف اعلام شروع فعالیت شغلی

۲-۳-۱- جریمه مالی

 عدم انجام تکلیف اعلام شروع فعالیت شغلی، موجب تعلق جریمه ای معادل ده درصد مالیات قطعی متعلقه خواهد بود.

۲-۳-۲- محرومیت از معافیت ها و مشوق های مالیاتی

 عدم انجام تکلیف اعلام شروع فعالیت، موجب محرومیت صاحب کسب و کار از معافیت ها و مشوق های مالیاتی ( با امتیازات و تسهیلات مالیاتی قابل استفاده آشنا شویم) نیز خواهد شد.

۳ – تکلیف تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی

۳-۱- تکلیف تسلیم اظهارنامه چیست

تمامی شرکت های تجاری و صاحبان مشاغل و کسب و کار مکلف هستند برای هر سال مالیاتی ( اصطلاحات کلیدی در قانون مالیات های مستقیم) اظهارنامه ای ( تکالیف مالیاتی در مورد تسلیم اظهارنامه و دفاتر) حاوی اطلاعات عملکردی، درآمدی و هزینه ها ( هزینه های قابل قبول مالیاتی چیست و چه شرایطی دارد) و سایر اطلاعات را در موعد قانونی تنظیم و در موعد مقرر قانونی به اداره امور مالیاتی تسلیم کنند.

بیشتر بخوانید  نکاتی مفید در مورد گروه بندی مودیان مالیاتی

البته در مورد اشخاص حقیقی صاحب کسب و کار، مفاد اظهارنامه و اسناد آن بسته به اینکه شخص در زمره کدام گروه بندی مودیان مالیاتی ( نکاتی مفید در مورد گروه بندی مودیان مالیاتی) باشد دارای تفاوت هایی خواهد بود.

۳-۲- شرکتها و اشخاص مشمول تکلیف تسلیم اظهارنامه

تکلیف تسلیم اظهارنامه ( تکالیف مالیاتی در مورد تسلیم اظهارنامه و دفاتر)، شامل همه مودیان اعم از شرکت ها و اشخاص حقیقی صاحب کسب و کار در هر گروه مالیاتی است.

در نظر داشته باشید حتی اگر درآمد یا فعالیت خاصی، معاف از مالیات و یا مالیات با نرخ صفر نیز باشد همچنان باید اظهارنامه را تسلیم نمود در غیر این صورت نه تنها معافیت مالیاتی قابل استفاده نخواهد بود بلکه جریمه های مالی ( تخلفات مالیاتی و جریمه های آن در مورد مالیات بر درآمد) را نیز در پی خواهد داشت.

۳-۳- مهلت تسلیم اظهارنامه

۳-۳-۱- مهلت اشخاص حقیقی صاحب کسب و کار برای تسلیم اظهارنامه

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی ( تکالیف مالیاتی در مورد تسلیم اظهارنامه و دفاتر) هر سال مالی، برای اشخاص حقیقی، تا آخر خرداد ماه سال بعد از سال مالیاتی مربوطه است.

۳-۳-۲- مهلت شرکت ها برای تسلیم اظهارنامه

برای شرکت ها، مهلت تسلیم اظهارنامه هر سال مالیاتی، تا چهار ماه پس از انقضای سال مالی مربوطه است.

۳-۴- عواقب عدم انجام تکلیف تسلیم اظهارنامه

۳-۴-۱- جریمه مالی عدم تسلیم اظهارنامه

عدم تسلیم اظهارنامه، مستوجب جریمه معادل ۳۰ درصد مالیات متعلقه است. این جریمه قابل بخشودگی هم نیست.

۳-۴-۲- محرومیت از تسهیلات و امتیازات مالیاتی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه

در صورت عدم تسلیم اظهارنامه، هیچکدام از معافیت ها و تسهیلات مالیاتی قانونی، برای شرکت و شخص حقیقی صاحب کسب و کار قابل استفاده نخواهد بود.

۳-۴-۳- احتمال محکومیت کیفری در صورت عدم تسلیم اظهارنامه

چنانچه شرکت و یا شخص صاحب کسب و کار، برای مدت سه سال متوالی، از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری کند، مشمول جرم مالیاتی و بیش از شش ماه تا دو سال حبس خواهد بود.

۴- تکلیف پرداخت به موقع مالیات در سررسید

۴-۱- سررسید تکلیف پرداخت مالیات چه موقع می باشد

سررسید پرداخت مالیات، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه (در مورد مبلغ مندرج در اظهارنامه) است ولی در مورد مبلغ تشخیصی مازاد بر مبلغ ابرازی در اظهارنامه، از تاریخ مطالبه مالیات (یعنی ابلاغ برگ تشخیص) ( ابلاغ اوراق و تصمیمات مالیاتی) است.

بیشتر بخوانید  نکاتی راجع به مالیات حقوق

۴-۲- جریمه عدم پرداخت مالیات در سررسید

عدم پرداخت بموقع مالیات در سررسید، جریمه ای معادل دو و نیم درصد مالیات متعلقه به ازاء هر ماه تاخیر در پی دارد.

 5- تکلیف تهیه و ارائه ترازنامه سالیانه، حساب سود و زیان و همچنین دفاتر قانونی

۵-۱- اشخاص مشمول تکلیف ارائه ترازنامه، حساب سود و زیان و دفاتر

تکلیف دادن ترازنامه، حساب سود و زیان و همچنین دفاتر قانونی، فقط شامل اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان کسب و کار مشمول گروه اول مودیان ( نکاتی مفید در مورد گروه بندی مودیان مالیاتی) است.

۵-۲- جریمه عدم انجام تکلیف ارائه ترازنامه، حساب سود و زیان و دفاتر قانونی

شرکت ها یا صاحبان کسب و کاری که به تکالیف ارائه ترازنامه و یا ارائه حساب سود و زیان و یا دفاتر قانونی عمل نکنند، بابت خودداری از هر کدام از این تکالیف، جریمه ای معادل ۲۰ درصد مالیات متعلقه به آنها تعلق می گیرد.

۶- تکلیف ثبت نام در سامانه مودیان

۶-۱- تکلیف قانونی ثبت نام در سامانه مودیان

برابر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، کلیه صاحبان مشاغل صنفی یا غیر صنفی و همچنین اشخاص حقوقی مکلف هستند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می کند نسبت به ثبت نام و عضویت در سامانه مودیان اقدام کنند.

۶-۲- سامانه مودیان چیست

از نظر قانونی، سامانه مودیان، سامانه الکترونیک عمومی تحت مدیریت سازمان امور مالیاتی است در آن برای هر شخص مودی یک کارپوشه ویژه اختصاص می یابد که شخص مودی به آن متصل می شود و کلیه مبادلات و اعلامات قانونی بین مودی و اداره امور مالیاتی از طریق همین کارپوشه و سامانه صورت می گیرد.

۶-۳- جریمه عدم ثبت نام در سامانه مودیان

در صورت عدم اقدام شرکت و یا صاحب کسب و کار به ثبت نام در سامانه مودیان، متخلف مشمول جریمه ای معادل ده درصد مبلغ فروش انجام شده و محرومیت از معافیت ها و مشوق های قانونی خواهد شد.

۷- تکلیف صدور صورتحساب برای معاملات

۷-۱- تکلیف شرکت ها و صاحبان کسب و کار به صدور صورتحساب برای معاملات خود

تمام اشخاص حقوقی و صاحبان کسب و کار مکلفند ۱-برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر کنند و ۲-شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها و قراردادها و سایر اسناد مشابه درج کنند.

۷-۲- جریمه عدم صدور صورتحساب برای معاملات

در صورت خودداری از انجام این تکلیف، مبلغ جریمه ای معادل دو درصد معاملاتی که برای آنها صورتحساب صادر نشده در پی خواهد داشت.

۸- تکلیف ارائه فهرست معاملات به سازمان امور مالیاتی

۸-۱- اشخاص مشمول تکلیف قانونی ارائه فهرست معاملات به سازمان امور مالیاتی

همه اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری و صاحبان کسب و کار موضوع گروه یک مودیان ( نکاتی مفید در مورد گروه بندی مودیان مالیاتی) مکلفند با صدور صورتحساب معاملات خود، فهرست معاملات خود را، در هر فصل از سال، به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.

بیشتر بخوانید  همه آنچه صاحبان بیمارستان ها و یا کلینیک های تخصصی باید راجع به وضعیت مالیاتی خود بدانند

۸-۲- جریمه عدم انجام تکلیف ارائه فهرست معاملات

در صورت خودداری از انجام تکلیف ارائه فهرست معاملات به سازمان امور مالیاتی، شرکت یا صاحب کسب و کار مشمول جریمه ای معادل یک درصد معاملاتی که فهرست آنها به سازمان اعلام نشده خواهد شد.

۹- تکلیف استفاده از سامانه صندوق فروش

۹-۱- تکلیف قانونی استفاده از سامانه صندوق فروش

بر اساس قانون مالیات های مستقیم ، تا قبل از اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان کسب و کار مکلف به استفاده از سامانه صندوق فروش بوده اند.

۹-۲- جریمه عدم استفاده از سامانه صندوق فروش

عدم انجام تکلیف قانونی استفاده از سامانه صندوق فروش، تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، مشمول جریمه ای معادل دو درصد مبلغ فروش است.

۱۰- تکلیف به استفاده از پایانه فروشگاهی

۱۰-۱- تکلیف شرکت ها و صاحبان کسب و کار به استفاده از پایانه فروشگاهی

بر اساس قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان کسب و کار که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، با لازم الاجرا شدن قانون یاد شده، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی هستند.

استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که مستقیماً با مصرف کننده نهایی ارتباط ندارند الزامی نیست.

۱۰-۲- پایانه فروشگاهی چیست

پایانه فروشگاهی، هر گونه دستگاه رایانه ای، دستگاه کارت خوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیک متصل به شبکه های الکترونیک پرداخت رسمی کشور است.

۱۰-۳- جریمه و عواقب عدم استفاده از پایانه فروشگاهی

با اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، عدم انجام تکلیف استفاده از پایانه فروشگاهی، موجب ۱-جریمه ای معادل ده درصد فروش و ۲-محرومیت از معافیت ها و مشوق های مالیاتی خواهد بود.

۱۱- ضرورت استفاده از وکیل مالیاتی در پرونده های اختلاف مالیاتی در مورد تکالیف مالیاتی و جریمه های آن

با توجه به اینکه تکالیف مالیاتی شرکت ها و صاحبان کسب و کار دارای ابعاد و ظرافت های قانونی قابل توجهی است و جریمه های احتمالی مورد مطالبه اداره امور مالیاتی می تواند منتهی به مبالغ هنگفتی شود، لذا توصیه می شود برای استفاده از تمام ظرفیت های قانونی و حفظ حقوق قانونی خود، از وکیل مالیاتی ( با ظرفیت ها و مزایای داشتن وکیل مالیاتی آشنا شوید) مجرب در مدیریت حقوقی این گونه اختلافات و پرونده ها استفاده کنید.

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی