عنوان

رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۹مورخ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۸۷؍۲۴۳؍د مورخ ۰۷؍۰۴؍۱۳۹۹ و شماره ۸۴۳۹؍۲۰۰؍د مورخ ۱۲؍۰۳؍۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور

شماره

|

تاریخ انتشار

* شماره پــرونـــده : هـ ع /۹۹۰۱۵۱۲

* شـاکــی : حسین قلی پور کلاری 

* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۸۷؍۲۴۳؍د مورخ ۰۷؍۰۴؍۱۳۹۹ و شماره ۸۴۳۹؍۲۰۰؍د مورخ ۱۲؍۰۳؍۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقرره مورد شکایت :

 بخشنامه شماره ۱۳۰۸۷؍۲۴۳؍د سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۰۷؍۰۴؍۱۳۹۹

« به پیوست در صفحات ۱ تا ۶ پرونده»

– بخشنامه شماره ۸۴۳۹؍۲۰۰؍د سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۲؍۰۳؍۱۳۹۹ 

« با سلام و احترام

 در اجرای تصویب نامه شورای عالی اداری به شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۰۱؍۰۴؍۱۳۹۵ و بخشنامه شماره ۱۶۵۷۳۶۳ مورخ ۴؍۱۱؍۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور، مصوبه شورای معاونان سازمان و همچنین آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و با هدف افزایش مشارکت مدیران استانی و انتخاب هوشمندانه افراد شایسته به منظور انتصاب به سطوح بالاتر با رویکردی عینی، شفاف، عادلانه و رقابتی با بهره گیری از سنجش و ارزیابی دانش، توانمندی ها و شایستگی های کارکنان در ابعاد عمومی و تخصصی، عملکردی و مدیریتی، همچنین در راستای ارتقای بهره وری و بهسازی روند ارتقاء و انتصاب مدیران، به پیوست “دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای سازمان امور مالیاتی کشور” که با توجه به قوانین و مقررات مربوط توسط حوزه معاونت توسعه مدیریت ومنابع با بهره گیری از نظرات مدیران، کارشناسان و خبرگان تخصصی مرتبط، تدوین گردیده است، جهت اجرا، ابلاغ می شود. بدیهی است کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های پیشین در این زمینه “کان لم یکن” تلقی و این دستورالعمل جایگزین آن می گردد. لازم است کلیه مدیران محترم واحدهای سازمانی تابعه با رعایت اصل عدالت محوری، شایسته گزینی، توجه به عملکرد کارکنان و مطابق معیارهای ارزیابی نسبت به اجرای بهینه این دستورالعمل اهتمام ورزند. مسؤلیت نظارت بر حسن اجرای این دستور العمل به عهده معاونت توسعه مدیریت و منابع می باشد و معاونت مذکور گزارش اجرای آن را در مقاطع شش ماهه برای اینجانب ارسال می نمایند.»

بیشتر بخوانید  رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مقررات مورد شکایت از جهت شایسته گزینی در مغایرت با مواد ۵۳ و ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت : 

– دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۲۸۷۰؍۲۱۲؍د مورخ ۲۷؍۰۷؍۱۳۹۹ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده است:

۱- سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ به تاریخ ۱؍۴؍۱۳۹۵ شورای عالی اداری و بخشنامه شماره ۱۶۵۷۳۶۳ به تاریخ ۴؍۱۱؍۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور (تصاویر پیوست) و با ملحوظ نظر قرار دادن مقررات موضوع ماده (۲۱۹» (قانون مالیات های مستقیم» اقدام به صدور مقررات مورد شکایت نموده است.

رای  هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بخشنامه شماره ۸۴۳۹؍۲۰۰؍د مورخ ۱۲؍۰۳؍۱۳۹۹ و شماره ۱۳۰۸۷؍۲۴۳؍د مورخ ۰۷؍۰۴؍۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور در حدودی که متضمن ایجاد محدودیت سنی بر انتصاب و ارتقا نبوده، در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن صادر گردیده است، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی

دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی