عنوان

رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۹مورخ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۸۷؍۲۴۳؍د مورخ ۰۷؍۰۴؍۱۳۹۹ و شماره ۸۴۳۹؍۲۰۰؍د مورخ ۱۲؍۰۳؍۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور

شماره

|

تاریخ انتشار

* شماره پــرونـــده : هـ ع /۹۹۰۱۵۱۲

* شـاکــی : حسین قلی پور کلاری 

* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۸۷؍۲۴۳؍د مورخ ۰۷؍۰۴؍۱۳۹۹ و شماره ۸۴۳۹؍۲۰۰؍د مورخ ۱۲؍۰۳؍۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقرره مورد شکایت :

 بخشنامه شماره ۱۳۰۸۷؍۲۴۳؍د سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۰۷؍۰۴؍۱۳۹۹

« به پیوست در صفحات ۱ تا ۶ پرونده»

– بخشنامه شماره ۸۴۳۹؍۲۰۰؍د سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۲؍۰۳؍۱۳۹۹ 

« با سلام و احترام

 در اجرای تصویب نامه شورای عالی اداری به شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۰۱؍۰۴؍۱۳۹۵ و بخشنامه شماره ۱۶۵۷۳۶۳ مورخ ۴؍۱۱؍۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور، مصوبه شورای معاونان سازمان و همچنین آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و با هدف افزایش مشارکت مدیران استانی و انتخاب هوشمندانه افراد شایسته به منظور انتصاب به سطوح بالاتر با رویکردی عینی، شفاف، عادلانه و رقابتی با بهره گیری از سنجش و ارزیابی دانش، توانمندی ها و شایستگی های کارکنان در ابعاد عمومی و تخصصی، عملکردی و مدیریتی، همچنین در راستای ارتقای بهره وری و بهسازی روند ارتقاء و انتصاب مدیران، به پیوست “دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای سازمان امور مالیاتی کشور” که با توجه به قوانین و مقررات مربوط توسط حوزه معاونت توسعه مدیریت ومنابع با بهره گیری از نظرات مدیران، کارشناسان و خبرگان تخصصی مرتبط، تدوین گردیده است، جهت اجرا، ابلاغ می شود. بدیهی است کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های پیشین در این زمینه “کان لم یکن” تلقی و این دستورالعمل جایگزین آن می گردد. لازم است کلیه مدیران محترم واحدهای سازمانی تابعه با رعایت اصل عدالت محوری، شایسته گزینی، توجه به عملکرد کارکنان و مطابق معیارهای ارزیابی نسبت به اجرای بهینه این دستورالعمل اهتمام ورزند. مسؤلیت نظارت بر حسن اجرای این دستور العمل به عهده معاونت توسعه مدیریت و منابع می باشد و معاونت مذکور گزارش اجرای آن را در مقاطع شش ماهه برای اینجانب ارسال می نمایند.»

بیشتر بخوانید  رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۰۷۰/۳۳۳۱۹

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مقررات مورد شکایت از جهت شایسته گزینی در مغایرت با مواد ۵۳ و ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت : 

– دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۲۸۷۰؍۲۱۲؍د مورخ ۲۷؍۰۷؍۱۳۹۹ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده است:

۱- سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ به تاریخ ۱؍۴؍۱۳۹۵ شورای عالی اداری و بخشنامه شماره ۱۶۵۷۳۶۳ به تاریخ ۴؍۱۱؍۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور (تصاویر پیوست) و با ملحوظ نظر قرار دادن مقررات موضوع ماده (۲۱۹» (قانون مالیات های مستقیم» اقدام به صدور مقررات مورد شکایت نموده است.

رای  هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بخشنامه شماره ۸۴۳۹؍۲۰۰؍د مورخ ۱۲؍۰۳؍۱۳۹۹ و شماره ۱۳۰۸۷؍۲۴۳؍د مورخ ۰۷؍۰۴؍۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور در حدودی که متضمن ایجاد محدودیت سنی بر انتصاب و ارتقا نبوده، در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن صادر گردیده است، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی

دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی