عنوان

رای شورای عالی مالیاتی با موضوع دارندگان درآمد معاف

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره :۱۸۱۹/۴/۳۰

تاریخ :۰۷/۰۲/۱۳۷۲

پیوست:   گزارش شماره ۳۵۰۰- ۵/۳۰-۱۲/۱۱/۱۳۷۱ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۵/۲/۱۳۷۲ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مفاد گزارش مزبوراجمالا” مشعر بر طرح این مسئله است که آیادارندگان مشاغل کشاورزی وپرسنل نیروهای مسلح با توجه به اینکه درآمد آنهادر منبع از پر داخت مالیات معاف است ، می توانند از مقررات ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن استفاده نمایند یا خیر. ضمنا” دفتریاد شده نظر خود را چنین اعلام داشته است که ” مقررات ماده مذکور ناظر به مواردیست که در آن تصریح گردیده و نسبت به درآمد کشاورزی و حقوق پرسنل نیروهای مسلح قابل تسری نمی باشد و ضمنا” اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۵۷ فوق الذکر حسب مورد لازم الرعایه است اما چون در خصوص درآمد کشاورزی در حال حاضر ضابطه و حکمی جهت تعیین درآمد مشمول مالیات وجود ندارد از طرفی مقررات تبصره ۲ مزبور ناظر به موارد یست که مودی درآمد مشمول مالیات دیگری داشته باشد بنظر می رسد مفاد این تبصره در باره درآمد هائیکه در منبع از پرداخت مالیات معاف می باشد قابلیت اجرائی نخواهد داشت” .  هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ طی قسمت اخیر ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ پس از شور و بررسی در این زمینه بشرح آتی اعلام رای می نماید : از آنجا که درآمدهای مستثنی شده از این حیث صراحتا” طی قسمت اخیر ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم ذکر گردیده و درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح و نیز درآمد دارندگان مشاغل کشاورزی در زمره موارد استثنائی مذکور نمی باشند ، از طرفی تسهیلات موضوع تبصره ۲ ماده ۵۷ یادشده صرفتا” شامل حال مودیانی خواهد که اصولا” دارای درآمد از نوع مشمول مالیات بوده باشند، نظر دفتر فنی مالیاتی مبنی بر عدم شمول معافیت مورد بحث نسبت به درآمد حقوق پرسنل مذکورو دارندگان مشاغل کشاورزی مورد تایید است .  

بیشتر بخوانید  رای شورای عالی مالیاتی با موضوع پرداختی کشتیرانی از نظر مالیات

محمد تقی نژاد عمران – محمد رزاقی – مجید میرهادی – داریوش آل آقا – علی اکبر نوربخش – علی اصغر محمدی.    

نظراقلیت:

 نظر به اینکه به موجب ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن درآمد حقوق ، از جمله درآمدهای مشمول مالیات بوده و معافیت مقرر از آن کسر می شود ، پرسنل نیروهای مسلح نظامی و انتظامی حسب مورد می توانند از تبصره ۲ ماده ۵۷ استفاده نمایند. در خصوص درآمدهای کشاورزی نیز صرف فقدان ضابطه برای تعیین درآمد کشاورزی از لحاظ مالیاتی مانع استفاده تحصیل کنندگان درآمد کشاورزی از معافیت مقرردر ماده ۵۷ و تبصره مزبور بر حسب مورد نخواهد بود.

علی اکبر سمیعی – محمد طاهر – محمد علی سعیدزاده  

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی