عنوان

رای شورای عالی مالیاتی با موضوع: وکالت در بورس

شماره

|

تاریخ انتشار

 شماره: ۴۹۵۳/۴/۳۰

تاریخ: ۰۵/۰۴/۱۳۷۰

پیوست:گزارش شماره ۵۲۵۰ – ۵/۳۰ – ۱۶/۲/۱۳۷۰ دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱/۴/۱۳۷۰ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مفاد گزارش مشعر برطرح این مسئله است که آیا و کالتنامه های خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران که به عنوان کارگزاران بورس صادر می شوند ( طبق فرم پیوست گزارش ) ، با عنایت به مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مشمول ابطال حق تمبر مقرر در فصل پنجم باب دوم قانون مذکور می باشد یا خیر؟ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و بررسی درخصوص مورد در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم یادشده بشرح آتی اعلام رای می نماید: نظر به اینکه وکالتنامه های مزبور جزء هیچیک از اوراق و اسناد و قرار دادهای مذکور در فصل پنجم فوق الذکر نیستند ، بنابراین وکالتنامه های ارائه شده مشمول اخذ حق تمبر نمی باشند.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده- محمد رزاقی- اصغر آبادانی

بیشتر بخوانید  رای شورای عالی مالیاتی با موضوع: موسسات وابسته به شهرداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی