اصلاح پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۵۸۴۲/د مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

مدیران کل محترم امور مالیاتی پیرو بخشنامه داخلی شماره 15842/210/د مورخ 1401/03/21 در خصوص نحوه اجرای آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه‌ های شماره 140009970905812543 مورخ 1400/09/23 و شماره 1805-1804 مورخ 1399/11/18، پاراگراف دوم بخشنامه یاد شده به شرح زیر اصلاح می‌ شود:  با توجه به اینکه در زمان صدور رأی شماره 1805-1804 مورخ 1399/11/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (در تاریخ 1399/11/18) مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 80 قانون […]

ارسال تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال از تاریخ تصویب عبارت «و کل مبلغ صورت حساب نقدی تلقی می شود.» از تبصره ۱ جزء ۱-۱ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست، تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال از تاریخ تصویب عبارت «و کل مبلغ صورت حساب نقدی تلقی می شود.» از تبصره ۱ جزء ۱-۱ ماده ۸ آئین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، برای […]

ارسال تصویر نامه شماره ۱۱/۹۲۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ معاون محترم علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور منضم به فهرست اطلاعات (۱۰۹۸) شرکت و موسسه دانش‌بنیان مورد تایید کارگروه موضوع ماده (۴) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات برای سال ۱۴۰۰

ادارات کل امور مالیاتی پیرو نامه شماره ۶۵۰۱۷/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۱/۹۲۶۲۴مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ معاون محترم علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور منضم به فهرست اطلاعات (۱۰۹۸) شرکت و موسسه دانش‌بنیان مورد تایید کارگروه موضوع ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات […]

ارائه اظهارنامه مالیاتی طبق مقررات مربوط به همراه اعتراض به برگ تشخیص

مدیران محترم دادرسی مالیاتی استان­ها/ شهر و استان تهران نمایندگان محترم هیأت­های حل اختلاف مالیاتی همان گونه که آگاهی دارید قانونگذار مطابق قسمت اخیر ماده (۹۷) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ مقرر نموده است: «در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی […]

ارسال تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۲۵۵۲۲/ت۵۹۸۱۵هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ مربوط به مشوق‌های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال

به پیوست تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۲۵۵۲۲/ت۵۹۸۱۵هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ در خصوص مشوق‌های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال برای بنگاه‌های کوچک و متوسط موضوع بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۸۵۴۹/ت۵۳۰۹۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۰، برای اجرا ارسال می‌شود:  مطابق بند (۳) ماده ۱ تصویب نامه یاد شده: […]

احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

احکام مالیاتی آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرح زیر، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن برای اجرا ارسال می‌شود: ماده ۲- ۱- وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابع ذی ربط مکلف است تمامی دریافتی‌های (منابع) مندرج در جدول تبصره (۱۴) را به شرح دریافتی‌های تبصره مذکور از طریق […]